SPL 教案——分组

简介:
分组运算的本质是将一个集合按照某种规则拆分成若干个子集,也就是说,返回值应当是一个由集合构成的集合,然后应用这些子集进行计算。下面来看下 SPL 的分组运算。

................................................................................................


SPL 教案——分组.pdf