JSON 数据计算与入库

【摘要】
JSON 作为一种轻量级的数据交换格式,因其易于读写和交互的特点,已逐渐成为主流的数据类型之一。常见的编程语言大多都对 JSON 的读取与解析提供了接口,但是接下来如何把多层 JSON 数据经过筛选、计算并展开成二维数据,就需要开发人员去头疼了。本文就为大家分享一下如何利用 SPL 轻松解决 JSON 数据解析入库的问题。JSON 数据计算与入库

..

..

一. 导入与解析

..

1.   单层的 JSON 数据文件

..

..

2.   明细数据相同结构的多层 JSON 数据文件

..

..

..

..

..

..

..

3.   明细数据不同结构的多层 JSON 数据文件

..

..

..

..

..

..

..

二. 序表入库

..

1.   单表入库

..

..

2.   多表入库

..

..

..

..

..

..

..

三. 总结

..

..

..

JSON 数据计算与入库.pdf